Polityka prywatności

Firma Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-021 Sarbinowo, prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Sławomira Komińskiego, działa na polskim i europejskim rynku, traktując dobro swoich Klientów jako najwyższą wartość i zachowuje najwyższe standardy także w zakresie przetwarzania danych osobowych. Poczucie Państwa bezpieczeństwa oraz prywatności jest naszym priorytetem, toteż przedkładamy Państwu treść niniejszej Polityki Prywatności. Polityka Prywatności skierowana jest do wszystkich użytkowników strony internetowej działającej pod adresem https://www.minewine.pl/ (Witryna).

W dokumencie Polityki Prywatności opisane zostały podstawy oraz sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników, które Firma Brands & Media Consulting Sławomir Komiński gromadzi bezpośrednio od użytkowników Strony lub za pośrednictwem zewnętrznych źródeł w postaci plików cookies.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Firma Brands & Media Consulting Sławomir Komiński jako Administrator Danych

Sławomir Komiński, osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-021 Sarbinowo, będący podatnikiem VAT od towarów i usług, który posługuje się numerem NIP 7771603645 jest Administratorem Danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach działania Witryny (Brands & Media Consulting lub Administrator). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, z Administratorem można skontaktować się w tradycyjnej formie pisemnej, kierując korespondencję na wyżej wskazany adres lub w formie korespondencji elektronicznej wysyłając wiadomość na skrzynkę: [email protected]

Źródła pozyskania danych osobowych

W związku z korzystaniem przez użytkowników z Witryny Administrator zbiera oraz przetwarza dane osobowe w zakresie umożliwiającym świadczenie oferowanych przez Brands & Media Consulting usług.

Dane osobowe pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • W przypadku posłużenia się przez użytkownika formularzem kontaktowym Administrator uzyskuje dane bezpośrednio od samego użytkownika;
 • W przypadku założenie konta użytkownika Administrator uzyskuje dane bezpośrednio od samego użytkownika;
 • W przypadku złożenia zamówień na towary dostępne na Witrynie Administrator uzyskuje dane bezpośrednio od samego użytkownika;
 • W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika przez inną osobę w celu otrzymania oferty lub realizacji usługi, źródłem tych danych jest ta osoba trzecia;
 • Od podmiotów trzecich poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez użytkownika z Witryny za pośrednictwem plików cookies oraz innych technologii oraz oprogramowania działającego na urządzeniu użytkownika m.in. w postaci raportu o błędach;
 • Od podmiotów, z którymi Brands & Media Consulting prowadzi wspólne akcje marketingowe w ramach świadczonych usług przez Administratora.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres gromadzonych i przetwarzanych w ramach Witryny danych osobowych przez Administratora, może różnić się w zależności od celu przetwarzania jak i zakresu przekazanych przez użytkownika informacji.

Administrator gromadzi oraz przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Firma;
 • NIP;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Dane kart płatniczych;
 • Adres;
 • IP komputera;
 • Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach dotyczące zakresu korzystania przez użytkownika z Witryny.

Ponadto Administrator może gromadzić inne dane osobowe otrzymane w treści zgłoszenia lub zamówienia od użytkownika jak i w korespondencji z nim.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 • Zapewnienia możliwości skontaktowania się z Administratorem przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a brak ich wskazania skutkować będzie brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody;
 • Obsługi zapytania o warunki świadczonych przez Administratora usług. Dane te przetwarzane będą w celu przedstawiania zakresu usług i ewentualnych cen. Podstawą przetwarzania będzie zgoda użytkownika;
 • Realizacji zawartych umów lub zaakceptowanych ofert. Dane te przetwarzane będą w celu wykonania postanowień umownych;
 • Stałego ulepszania funkcjonalności Witryny, na podstawie prowadzonych działań analitycznych oraz statystycznych. Dane te przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.  Dane te przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Niezbędnym do prowadzenia do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu złożonych zamówień, zawartych umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług. Dane te przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia użytkowników w przedmiocie przetwarzania ich danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Żądania od Administratora wglądu do jego danych osobowych, a także otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO;
 • Żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia jego danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • Żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem w formie pisemnej, na adres siedziby wskazany w niniejszej Polityce Prywatności lub w formie elektronicznej, kierując oświadczenie na adres: [email protected]

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku należy przesłać oświadczenie do Administratora w formie i na zasadach przewidzianych dla wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Retencja – Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych może różnić się, w zależności rodzaju przetwarzanych danych, celu w jakim dane te są przechowywane i przetwarzane, a także wpływu do Administratora oświadczenia użytkownika będącym wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszeniem sprzeciwu.

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres, który jest niezbędny do osiągniecia celu, leżącego u podstawy przetwarzania, tj.:

 • Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody, będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody;
 • Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu złożenia oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy i wykonywania jej postanowień, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń publicznoprawnych zawartych umów, będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ogólnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich przetwarzania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie w zakresie ich ustawowych kompetencji. Ponadto, Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane, na podstawie stosowanych umów następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom usług technicznych z zakresu IT, zapewniającym prawidłowe funkcjonowania Witryny, świadczących usługi hostingu, korespondencji elektronicznej czy archiwizacji danych;
 • Podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne;
 • Podmiotom realizującym niektóre czynności w procesie sprzedażowym i realizacji postanowień umownych, np. firmom pocztowym, instytucjom płatniczym, podwykonawcom, dystrybutorom;
 • Doradcom prawnym, finansowym, podatkowym;
 • [].

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie przekaże także danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

Polityka Cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies zawarte zostały w Polityce Cookies (link)

Prawo wniesienia skargi

Każdy użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl