Regulamin newslettera

 

 1. Zawarcie umowy na Newsletter.
  1. Niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Newslettera” (dalej jako: Regulamin) stanowi zbiór zasad, praw oraz obowiązków związanych ze świadczeniem usług dostarczania podmiotom (dalej jako: Użytkownicy) przez Sławomir Komiński, osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-021 Sarbinowo, będący podatnikiem VAT od towarów i usług, który posługuje się numerem NIP 7771603645  (dalej jako: Brands & Media Consulting lub Administrator) korespondencji elektronicznej na podany przez użytkownika adres mailowy (dalej jako: Newsletter).
  2. Newsletter jest przygotowywany, tworzony i rozsyłany przez Brands & Media Consulting.
  3. Warunkiem otrzymania Newslettera jest wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymanie Newslettera oraz zgody na otrzymanie kontaktu ze strony Administratora.
  4. Newsletter wysyłany będzie przez Brands & Media Consulting na podany przez użytkownika adres skrzynki mailowej. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, w stosunku, do którego posiada prawo jego użytkowania.
  5. Newsletter będzie zawierał informacje dotyczące bieżącej działalności Brands & Media Consulting w tym dostarczane będą Państwu takie treści jak:
   1. Informacje o promocjach, zniżkach, kodach rabatowych;
   2. Wydarzeniach związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Brands & Media Consulting;
   3. Wiadomości dotyczące zakresu świadczonych przez Brands & Media Consulting usług lub sprzedawanych towarów;
   4. Prośby o ankiety;
   5. Konkursy;
   6. Materiały szkoleniowe lub informacyjne;
   7. Aktualności związane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Brands & Media Consulting.
  6. Newsletter będzie wysyłany do Państwa bezpłatnie.
  7. Umowa na dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony i trwa od momentu złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz podania adresu mail do czasu złożenia przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na dostarczanie Newslettera.
  8. W czasie trwania umowy będziemy Państwu dostarczać Newslettery w sposób ciągły, lecz niesystematyczny.
 2. Obowiązki Stron.
  1. Aby móc korzystać z usługi Newslettera muszą Państwo posiadać urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz aktywnym kontem mailowym.
  2. W przypadku dostarczania przez Administratora materiałów w formacie Portable Document Format (PDF), nieodzownym będzie posiadanie przez Państwa oprogramowania do otwierania i przetwarzania plików o tym formacie.
  3. Wskazując adres mailowy, na który Brands & Media Consulting dostarczać będzie Newsletter oświadczają Państwo, iż posiadają Państwo uprawnienie do korzystania z tejże skrzynki elektronicznej.
  4. W przypadku powzięcia informacji o błędnym adresie mailowym lub fakcie braku podstaw prawnych i faktycznych do użytkowania wskazanego adresu mailowego, Administrator ma prawo do usunięcia adresu mailowego, o czym użytkownik danego konta zostanie poinformowany.
  5. Użytkownik w ramach wykonywania postanowień umowy na Newsletter nie ma prawa dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zakończenie świadczenia usług Newslettera.
  1. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z usługi Newslettera.
  2. Rezygnacja z usługi Newslettera nie wymaga podania przyczyny.
  3. Z Newslettera mogą Państwo zrezygnować za pośrednictwem:
   1. Interaktywnego linku zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej stanowiącej Newsletter;
   2. Poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na następujący adres Administratora: [email protected]
   3. Listownie kierując oświadczenie na adres siedziby Administratora.
  4. W przypadku otrzymania od Państwa oświadczenia o rezygnacji z Newslettera, Administrator bez zbędnej zwłoki, lecz nie późnij niż w ciągu 30 dni zaprzestaje kolportowania Newslettera.
  5. Fakt przyjęcia rezygnacji oraz zaprzestania świadczenia usług potwierdzony zostaje przez Brands & Media Consulting w formie wiadomości elektronicznej lub listownie.
  6. Do Newslettera Użytkownik może zapisać się w każdej chwili, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Reklamacje.
  1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Administratora usług Newslettera mogą Państwo złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub listowanie na adres siedziby Administratora.
  2. Aby móc rzetelnie zweryfikować zgłaszane przez Państwo reklamacje, prosimy o rzeczowe przedstawienie stanu faktycznego ze wskazaniem adresu mailowego, którego zgłoszenia dotyczy lub innych danych identyfikacyjnych.
  3. Reklamację Administrator rozpatruje w terminie 14 dni o czym informuje Użytkownika w formie elektronicznej lub listownej.
 5. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

  Administrator Danych
  Sławomir Komiński, osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-021 Sarbinowo, będący podatnikiem VAT od towarów i usług, który posługuje się numerem NIP 7771603645.

  Cel i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Okres przechowania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody może odbyć się w dowolnej formie, w tym w ramach oświadczenia kierowanego na adres spółki lub widomości elektronicznej na adres [email protected] lub za pośrednictwem interaktywnego linka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

  Zakres danych
  Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko;
  - adres e-mail;

  Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, telekomunikacyjnym, uprawnionym organom – w granicach i ustawowych kompetencji, podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

  Prawa, które Państwu przysługują:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do przenoszenia danych;
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przedstawienia Państwu oferty/treści marketingowych.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Obszar przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie będą także powierzane organizacjom międzynarodowym.

  Prawo wniesienia skargi
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
 6. Postanowienia końcowe.
  1. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej [www].
  2. Administrator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu podyktowanych zakresem świadczonych usług w granicach obowiązującego prawa.
  3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie jak i zakresie aktualizacji ze stosowanym wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed ich publikacją.
  4. W przypadku aktualizacji postanowień Regulaminu, każdy Użytkownik bez negatywnych skutków prawnych ma prawo wypowiedzieć umowę, rezygnując z subskrypcji Newslettera na zasadach wskazanych w punkcie III powyżej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl