Regulamin

REGULAMIN WITRYNY minewine.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa pod adresem https://minewine.pl/ jest administrowana przez Sławomira Komińskiego, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-021 Sarbinowo, będący podatnikiem VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 7771603645.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem https://minewine.pl/ (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-020 Sarbinowo, (zwanej dalej: Sprzedawcą), do składania, obsługi i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, pochodzenia, odmian i klasyfikacji win) oraz informacji o organizowanych przez Sprzedawcę wydarzeń związanych z degustacją win. Inne usługi mogą być uregulowane w Regulaminach szczegółowych danej usługi, w Regulaminach szczegółowych mogą być też regulowane zasady korzystania z promocji lub warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu:
  I/147/B/137/2022 wydane przez Prezydenta Miasta Poznań na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z dnia 18 października 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

I/362/B/280/2019 wydane przez Prezydenta Miasta Poznań na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

I/2/B2/2022 wydane przez Burmistrza Miasta Swarzędz na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

I/2/B/2/2021 wydane przez Burmistrza Miasta Swarzędz na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży są punkty sprzedaży położone w: 
  1. Salon Win MineWine.pl, ul. Kaspra Drużbickiego 2 lokal 002, 61-632 Poznań
  2. Salon Win & Winebar MineWine.pl ul. Wojskowa 1 lok. 3, 60-729 Poznań
  3. Salon Win & Winebar MineWine.pl , ul. Planetarna 8/2, 62-020 Zalasewo
  4. Salon Win MineWine.pl ul. Poznańska 26, 62-020 Jasin
 2. Celem działania witryny minewine.pl jest ułatwienie złożenia zamówienia na wybrany asortyment, którego sprzedaż prowadzona jest wyłącznie w punktach sprzedaży opisanych powyżej oraz przekazanie bardziej szczegółowych informacji o Towarach dostępnych w Sklepie.
 3. Oferta zamieszczona na Witrynie www.minewine.pl skierowana jest do pełnoletnich klientów indywidualnych oraz dla podmiotów gospodarczych nabywających towary na własne potrzeby bez przeznaczenia do dalszej odsprzedaży. Klienci segmentu HoReCa (nabywający towary w celu dalszej odsprzedaży) nie mogą składać zamówień za pośrednictwem Witryny. Przedsiębiorcy segmentu HoReCa proszeni są o bezpośredni kontakt pod nr telefonu 570 370 595 lub e-mail [email protected]
 4. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 5. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny .
 7. Sprzedawca wymaga od każdego z Użytkowników zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

II. Definicje

 1. Sprzedawca – Sławomir Komiński jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Brands & Media Consulting Sławomir Komiński z siedzibą w Sarbinowie (62-020) przy ul. Długiej 31, która posługuje się numerem NIP: 7771603645 oraz numerem REGON: 300792138.
 2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://minewine.pl/;
 3. Sklep - punkty sprzedaży położone w: 
  1. Salon Win MineWine.pl, ul. Kaspra Drużbickiego 2 lokal 002, 61-632 Poznań
  2. Salon Win & Winebar MineWine.pl ul. Wojskowa 1 lok. 3, 60-729 Poznań
  3. Salon Win & Winebar MineWine.pl , ul. Planetarna 8/2, 62-020 Zalasewo
  4. Salon Win MineWine.pl ul. Poznańska 26, 62-020 Jasin, tel.: 570 370 595 e-mail: [email protected]
 4. Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne oraz sprzedawane w Sklepie;
 5. Klient (1) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia jako Gość lub Zarejestrowany Użytkownik.
 6. Zamówienie -  interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający dokonanie wyboru prezentowanych towarów oraz usług w celu rezerwacji towarów i późniejszego złożenia zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka
  oraz określenie sposobu odbioru towaru oraz formy płatności.
 7. Sprzedaż – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, każdorazowo w momencie wydania Towaru w Sklepie. Sprzedaż Towarów może, lecz nie musi być poprzedzona złożeniem Zamówienia.
 8. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Użytkownik – każda osoba pełnoletnia, korzystająca z usług udostępnienia przez Sprzedawcę funkcjonalności Witryny;
 10. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który wypełnił Formularz Rejestracyjny i utworzone na tej podstawie zostało Konto Użytkownika;
 11. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych za pośrednictwem Formularza Rejestracji;
 12. Formularz Rejestracji – formularz stanowiący element Witryny umożliwiający korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Witryny poprzez stworzenie Mojego Konta;
 13. Formularz Zamówienia – formularz udostępniony w Witrynie umożliwiający składanie Zamówień zarówno przez zarejestrowanych jak i przez Gości;
 14. Moje konto lub Konto lub Konto Użytkownika - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie;
 15. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 16. Regulamin – niniejszy regulamin który reguluje sposób korzystania z usług w ramach funkcjonowania Witryny. Dokument ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o produktach, wydarzeniach oraz nowościach i promocjach pośrednio lub bezpośrednio zawiązanych z działalnością Sprzedawcy. Regulamin Newslettera znajduje się pod tym linkiem.
 18. Polityka cookies – Polityka Cookies Witryny www.minewine.pl informująca o celu, sposobie i rodzajach plików cookies wykorzystywanych przez Sprzedawca w ramach funkcjonowania Witryny. Pełna treść Polityki Cookies znajduje się pod tym linkiem.
 19. Polityka prywatności – Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach działania Witryny. Pełna treść Polityki Prywatności znajduje się pod tym linkiem.
 20. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 21. Umowa o świadczenie usług – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkowników z funkcjonalności Witryny.

 

III Warunki dokonywania zamówień

 1. W ramach działania Witryny, Sprzedawca m.in. udostępnia zarówno Gościom jaki i Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość dokonywania Zamówień Towarów.
 2. Goście mogą składać Zamówienia bez rejestracji Konta, składając oświadczenie o znajomości postanowień Regulaminu oraz wypełniając Formularz Zamówienia.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy mogą składać Zamówienia z poziomu Konta Użytkownika.
 4. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 570 370 595 lub e-mail.: [email protected] Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym są zawierane i realizowane wyłącznie w należących do Sprzedawcy Salonach oznaczonych jako:
  1. Salon Win MineWine.pl, ul. Kaspra Drużbickiego 2 lokal 002, 61-632 Poznań
  2. Salon Win & Winebar MineWine.pl ul. Wojskowa 1 lok. 3, 60-729 Poznań
  3. Salon Win & Winebar MineWine.pl , ul. Planetarna 8/2, 62-020 Zalasewo
  4. Salon Win MineWine.pl ul. Poznańska 26, 62-020 Jasin
 5. Każdy Zarejestrowany Użytkownik lub Gość składający Zamówienie ma świadomość oraz godzi się z tym, iż dokonuje rezerwacji Towaru, w konsekwencji w ramach tej czynności nie dochodzi do Sprzedaży Towarów.
 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Gość) lub zapisany w zakładce Moje konto (Zarejestrowany Użytkownik), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia. Analogiczne potwierdzenie w formie sms otrzymuje także Klient składający Zamówienie telefoniczne.
 8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Odmowa lub brak potwierdzenia przez Sprzedawcę faktu przyjęcia Zamówienia w wyżej wskazanym terminie stanowić będzie o jego odrzuceniu.
 9. Odrzucenie zamówienia nastąpi m.in. wówczas, gdy:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  3. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  4. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 10. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient będący Zarejestrowanym Użytkownikiem) i:
  1. poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar wskazując równocześnie jaki jest to termin - jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest odrzucane,
  2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 11. Klient dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionego Towaru (poprzez wybór konkretnego Sklepu) i opcji formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w dokumencie Formy płatności i odbiór towaru, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Do każdego Zamówienia, zakończonego Sprzedażą wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania, a Klient nie złożył oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych lub promocyjnych oraz przeprowadzania innego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, które mogą być regulowane Regulaminami szczegółowymi. Klient jest uprawniony do skorzystania z ww. promocji lub wyprzedaży, które są dostępne w chwili składnia przez Klienta Zamówienia.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udzielenia upustu, stosownie do wybranych form płatności, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.
 16. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”.
 17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór loginu i hasła do Konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła.
 18. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę..

IV Ceny i formy płatności 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. 
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia.
 3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  1. osobiście, gotówką lub kartą w przy odbiorze Zamówienia w Sklepie, tj. w momencie zawierania umowy sprzedaży.
  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 70 1090 2590 0000 0001 2211 6790 w banku Santander z podaniem następujących danych Sprzedawcy:  Brands & Media Consulting Sławomir Komiński ul. Długa 31, 62-021 Sarbinowo. W tytule wpłaty należy podać numer otrzymany drogą mailową w potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  3. za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

V. Odbiór Towarów

 

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w wybranym podczas składania Zamówienia Sklepie w godzinach jego pracy:
  1. Salon Win MineWine.pl w Centrum Handlowym Plaza, ul. Kaspra Drużbickiego 2 lokal 002, 61-632 Poznań, od poniedziałku do soboty w godz. 9.30-21.00 oraz w niedziele handlowe od 10.00 do 20.00
  2. Salon Win & Winebar MineWine.pl ul. Wojskowa 1 lok. 3, 60-729 Poznań w poniedziałek od 14.00 do 21.00, od wtorku do soboty w godz. 14.00-23.00 oraz w niedzielę od 14.00 do 21.00
  3. Salon Win & Winebar MineWine.pl , ul. Planetarna 8/2, 62-020 Zalasewo w poniedziałek od 12.00 do 21.00, od wtorku do czwartku od 12.00 do 22.00, w piątek i sobotę 12.00 do 23.00 oraz w niedzielę od 12.00 do 21.00
  4. Salon Win MineWine.pl w Centrum Handlowym ETC, ul. Poznańska 26, 62-020 Jasin od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 21.00, w niedziele handlowe od 11.00 do 20.00.
 2. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, pełnoletniej upoważnionej przez Klienta osoby.
 3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru w Sklepie będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 4. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do odbieranego Towaru.
 5. Przy odbiorze Towaru należy sprawdzić zgodność Towaru i dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura) z Zamówieniem.

 

VI. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację. Formularz dostępny pod tym linkiem.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu lub innym dokumentem czy oświadczeniem potwierdzającym zakup Towaru.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
 4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu 60-967, al. Marcinkowskiego 3, https://poznan.wiih.gov.pl/
 2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sławomir Komiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brands & Media Consulting Sławomir Komiński, ul Długa 31, 62-021 Sarbinowo, NIP 7771603645.
 2. Z administratorem można się skontaktować na adres email: [email protected], telefonicznie pod numerem  570 370 595 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, wskazane są w Polityce Prywatności opublikowanej na tej stronie.

 

IX. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Brands & Media Consulting Sławomir Komiński oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące  Brands & Media Consulting Sławomir Komiński
 2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym (przy zakładaniu Konta) lub poprzez formularz subskrypcji na Witrynie.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera. Szczegóły dotyczące świadczenia usług Newslettera zostały zamieszczone pod tym linkiem.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.minewine.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl